تبلیغات
فناوران رایانه - شرایط لازم جهت تحصیل پروانه کسب
سه شنبه 19 تیر 1397  11:27 ق.ظ1-تابعیت جمهوری اسلامی ایران و در مورد اتباع بیگانه داشتن پروانه كار معتبر از وزارت كار و امور اجتماعی و پروانه اقامت معتبر از وزارت كشور.

2- ارائه مدارك مثبته دال بر داشتن سابقه سكونت به مدت 5 سال برای متقاضیان شهرتهران.

تبصره – كمیسیون های نظارت در سایر شهرها می توانند باتوجه به تراكم جمعیت و تعداد واحدهای صنفی و اوضاع جغرافیای آن شهر مدت سكونت را در صورت ضرورت تغییر دهند.رعایت سابقه سكونت برای متقاضیانی كه از شهرهای بزرگ به شهرهای كوچك و یا همجوار شهرها مهاجرت می نمایند الزامی نمی باشد.

3- ارائه سند مالكیت یا اجاره نامه رسمی

تبصره – در مكانها و شهرهایی كه برحسب عرف محل تنظیم اجاره نامه به صورت رسمی معمول نباشد به تشخیص كمیسیون نظارت ارائه اجاره نامه عادی كفایت می كند.

4- گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم.

5- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه .

6-داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن.(به استثنای متقاضیانی كه سن آنها بیش از 45 سال به بالا باشد.)

7- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكی.

8-گواهی لازم مبنی برتجاری بودن محل كسب یا رعایت ضوابط شهرداری محل.

9-برگ سلامت و بهداشت شخصی و محل كسب از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی و آرایشی می باشند.

10- موافقت اداره اماكن نیروی انتظامی برای مشاغل خاص بر اساس آیین نامه مربوطه.

11- مدارك لازم دال بردارا بودن صلاحیت فنی برای مشاغل فنی بر اساس تبصره 2 ماده 35 قانون صنفی.

12- عكس جدید 6 قطعه.

13- فتوكپی شناسنامه عكس دار دو برگ.

ماده 7- در صورتی كه متقاضی پروانه كسب معترض به رد در خواست خود باشد پس از وصول نظر كتبی اتحادیه می تواند ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را به كمیسیون نظارت مربوطه تسلیم نماید.كمیسیون نظارت موظف است ظرف مدت یك ماه نظر خود را اعلام دارد نظركمیسیون نظارت در این مورد قطعی است.

تبصره – در صورتی كه اتحادیه در مدت مقرره از دادن پاسخ خودداری نماید متقاضی می تواند اعتراض خود را به كمیسیون نظارت جهت رسیدگی تسلیم نماید.

ماده 8- اتحادیه موظف است ماهانه گزارش كتبی در مورد متقاضیان دریافت پروانه كسب و رد و یا قبول صدور پروانه جهت نظارت به كمیسیون ارسال نماید.

ماده 9- برای صنوفی كه طبق تصویب هیئت عالی نظارت رعایت حدود صنفی الزامی است واحدهای صنفی مربوطه موظف به رعایت آن پس از تصویب متراژ آن در كمیسیون نظارت خواهند بود.

تبصره 1- آن دسته از واحدهای صنفی كه قبلا تاسیس شده و دارای پروانه كسب معتبر می باشند مشمول این ماده نمی شوند.

تبصره 2- توافق واحدهای ذینفع و همجوار در مورد تغییر و تعدیل حدود صنفی بلا اثر می باشد.

ماده 10- اتحادیه های صنفی مكلفند نسبت به تعویض و یا تمدید پروانه كسب واحدهای صنفی با ارائه گواهی دال بر پرداخت و یا ترتیب پرداخت مالیات بیمه عوارض شهرداری و برای مالیات ها و حق بیمه قطعی نشده ارائه گواهی مربوط به طرح پرونده در مراجع ذیربط و همچنین ارائه تاییدیه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی برای صنوفی كه مشمول قانون مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی می باشد اقدام نمایند.

ماده 11- اتحادیه موظف است فقط برای كسانیكه پروانه كسب برای آنهاصادر شده است كارت عضویت در اتحادیه صادر نمایند.

صدور كارت عضویت برای افراد فاقد پروانه كسب ممنوع است.

تبصره – صدور كارت عضویت در اتحادیه مستلزم پرداخت حق عضویت سالانه می باشد.

ماده 12-عضویت فرد صنفی در شركت ها ی تعاونی صنفی منوط به داشتن پروانه كسب معتبر در اتحادیه مربوطه می باشد.

ماده 13- در صورتی كه مورد یا مواردی از شرایط و ضوابط صدور پروانه كسب موضوع ماده 6 این ضوابط بنا به تشخیص مراجع ذیربط از فرد صنفی اسقاط گردد اتحادیه مربوطه مكلف است حسب اعلام كتبی مراجع قانونی نسبت به ابطال پروانه كسب وی اقدام نمایند.

ماده 14- مبلغ حق عضویت با توجه به هزینه های جاری هر اتحادیه در چهار چوب وظایف پیش بینی شده در قانون نظام صنفی توسط مجمع امور صنفی ذیربط پیشنهاد و به تصویب كمیسیون نظارت می رسد.حق عضویت مذكور در صورت ضرورت هر دو سال یك بار قابل تجدید نظر می باشد.

تبصره – در اتحادیه های صنفی كه واحدهای عضو به درجات و رسته ها ی مختلف تقسیم شده اند این مبلغ می تواند متفاوت باشد .

ماده 15- خرید و فروش پروانه كسب ممنو ع است. در صورتیكه دارنده پروانه كسب بخواهد حقوق ناشی از پروانه خود را به دیگری منتقل كند اتحادیه مربوطه مكلف است با رعایت مقررات مربوطه پروانه منتقل كننده را باطل و پروانه جدید به نام منتقل الیه در صورت واجد بودن شرایط  لازم صادر كند.

ماده 16- تغییر محل كسب یا نوع شغل مستلزم اخذ پروانه كسب جدید با احراز شرایط این آیین نامه می باشد.

ماده 17- در صورت مفقود شدن پروانه كسب صدور المثنی برای مدت باقی مانده اعتبار پروانه كسب بلا مانع خواهد بود.

ماده18- صاحبان پروانه كسب می توانند جهت اداره واحد صنفی خود اقدام به معرفی مباشر واجد شرایط فردی مندرج در ماده 6 این آیین نامه نمایند.

تبصره 1- صاحب پروانه كسب و مباشر وی متضامنا كلیه مسئولیت هایی كه قانونا به عهده صاحب پروانه كسب می باشد را به عهده خواهند داشت.

تبصره 2- صاحب پروانه كسب می تواند درهر موقع كه مقتضی باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به عزل و یا تغییر مباشر اقدام نماید.

تبصره 3- صدور كارت مباشرت مستلزم عقد قراردادی بین فرد صنفی و مباشر می باشد و یك نسخه قرارداد مذكور در پرونده فرد صنفی خواهد شد.

تبصره 4- دبیر خانه هیئت عالی نظارت نسبت به تهیه فرم كارت مباشرت اقدام تا پس از تصویب هیئت عالی نظارت جهت اجرا در سطح كشور ابلاغ گردد.

ماده19- دبیرخانه هیئت عالی نظارت به منظور یكنواختی پروانه های كسب و كارتهای عضویت در اتحادیه ها نسبت به تهیه الگوی آنها اقدام و نمونه آنرا پس از تصویب هیئت عالی نظارت به كمیسیون های نظارت جهت اجرا در سازمانهای صنفی ابلاغ می نماید.

ماده 20- كمیسیون های نظارت مكلفند بر حسب هر اتحادیه صنفی پس از كسب نظر از اتحادیه های مربوطه و مجمع امور صنفی ذیربط موارد زیر را تصویب و علاوه بر ضوابط صدور پروانه كسب جهت اجرا به آن اتحادیه ابلاغ و یك نسخه آن را جهت هماهنگی لازم به دبیر خانه هیئت عالی نظارت ارسال نمایند:

1- تعیین رسته هایی كه در هر اتحادیه مستلزم اخذ پروانه كسب است برحسب تولید توزیع و یا خدماتی كه عرضه می نمایند.

2-ضوابط خاص واحد صنفی در هر اتحادیه جهت صدور پروانه كسب كه بر حسب موقعیت اتحادیه های صنفی ضرورت داشته باشد.

3-تعیین حداقل فاصله بین دو واحد صنفی مشابه و استثنائات آن برای صنوفی كه هیئت عالی نظارت برقراری حدود صنفی آنان را ضروری تشخیص داده است.

ماده21- این آیین نامه شامل 21 ماده و 16 تبصره در تاریخ 9/8/1371 به تصویب هیئت عالی نظارت بر سازمان ها ی صنفی كشور رسیده است. 


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
Maglia Everton Poco Prezzo
پنجشنبه 31 مرداد 1398 12:22 ب.ظ
This info is worth everyone's attention. How can I find
out more? Maglia Everton Poco Prezzo
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر